„Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl odcinek od km
91+350 do km 94+968 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi”
 

- STRONA GŁÓWNA -

- OPIS PROJEKTU INFORMACJE OGÓLNE -


więcej >> INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE >>

 • Kierownik Projektu: Jacek Milczanowski

 • Inżynier Kontraktu: Janusz Kopczyk

 • Dyrektor Kontraktu: Artur Kuta

 • Okres realizacji zadania: 24.01.2013-24.01.2015

  • Data podpisania umowy na realizację robót: 24.01.2013r.

  • Czas realizacji: 24 miesiące od dnia podpisania umowy

  • Data rozpoczęcia robót budowlanych: 19.02.2013r.

 • Wartość robót brutto: 66 690 000,08 PLN

  • Wartość Kontraktu: 66 690 000,08 PLN

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 150 029 000,00 PLN

  • Wartość dofinansowania projektu z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego):
   103 037 017,71 PLN

Cel realizacji drogi obwodowej miasta Leżajsk

 

Projektowana droga obwodowa ma za zadanie:

 • poprawę warunków ruchu tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl poprzez wyprowadzenie ruchu poza obszar zabudowy w Leżajsku

 • poprawę bezpieczeństwa ruchu i ograniczenie hałasu w mieście

 • umożliwienie atrakcyjnego zagospodarowania miasta i gminy poprzez stworzenie doskonałych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki.

Korzyści wynikające z przedsięwzięcia:

 • budowa nowoczesnej, przyjaznej dla środowiska drogi, która jako Obwodnica Leżajska odciąży zabytkowe centrum miasta z pojazdów poruszających się drogą krajową nr 77

 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

 • skrócenie czasu podróży

 • poprawa komfortu podróży

 • ograniczenie liczby wypadków na drodze istniejącej biegnącej przez centrum miasta

 • zmniejszenie zużycia paliwa

 • zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska

Ponadto droga obwodowa miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 jest bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym łączącym centralną część kraju z Ukrainą poprzez przejścia graniczne w Medyce, Korczowej i Krościenku. Trasa, a co za tym idzie budowana obwodnica, zapewnia możliwość wpisania się w sieć autostrad i dróg ekspresowych kraju tj. połączenie z projektowaną drogą ekspresową S19 i autostradą A4.

 

Podstawowe dane techniczne drogi obwodowej:

 1. Droga obwodowa II etap długości 3,6km z bezkolizyjnym węzłem „Las Klasztorny” w miejscu przecięcia się projektowanej obwodnicy z DK nr 77 oraz linią kolejową relacji Przeworsk – Rozwadów oraz skrzyżowaniem typu rondo z drogą wojewódzką nr 875 tj. ul. T. Michałka.

  - Klasa techniczna drogi: GP

  - Droga: jednojezdniowa

  - Prędkość projektowa: 80km/h

  - Prędkość miarodajna: 100km/h

  - Przekrój: drogowy

  szerokość jezdni 8,00m

  (2x3,50m wraz z opaską bitumiczną 0,50m)

  - Nawierzchnia: bitumiczna

  - Pobocza: gruntowe o szerokości 2,00m

  - Kategoria obciążenia ruchem KR4

  - Obciążenie: 115 kN/oś

   

 2. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 875 (ul. T.Michałka) - skrzyżowanie jednopoziomowe typu rondo średnie o średnicy zewnętrznej 41,00m. Droga wojewódzka posiada klasę techniczną G o przekroju drogowym o szerokości jezdni 7,00m. Środek wyspy ronda zaprojektowano jako przejezdny dla pojazdów nienormatywnych

 3. Wiadukt drogowy WD1 trójprzęsłowy o długości całkowitej ustroju nośnego 64,60m, zlokalizowany nad linią kolejową relacji Przeworsk – Rozwadów

 4. Przejazd gospodarczy PG1 o długości całkowitej ramy ustroju nośnego 25,25m, zlokalizowany w ciągu ul. Leśnej

 5. Przejazd gospodarczy PG2 o długości całkowitej ustroju nośnego 22,20m, zlokalizowany w ciągu drogi obwodowej nad ul. Opalińskiego.

W ramach budowy drogi obwodowej Leżajska planuje się również wykonanie:

 • 6,06 km dróg serwisowych stanowiących dojazdy do gospodarstw domowych

 • 1 wiadukt; 2 przejazdy gospodarcze oraz 7 przepustów

 • 2,87 km pali wielkośrednicowych stanowiących posadowienie obiektów mostowych

 • 213,78 tys m3 wykopów

 • 297,86 tys m3 nasypów

 • 1038 tys kg stali zbrojeniowej

 • 15 626 m3 betonu konstrukcyjnego

 • 72,86 tys m2 zbrojenia nasypów geosyntetykami

 • 97,67 tys m2 wzmocnienia podłoża pod nasypy geosyntetykami

 • 7,75 km kolumn żwirowych wzmacniających podłoże gruntowe

 • 87,66 tys m2 ulepszonego podłoża

 • 75,07 tys m2 podbudowy pomocnicze z mieszanki niezwiązanej

 • 70,78 tys m2 podbudowy z betonu asfaltowego

 • 59,87 tys m2 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

 • 10,59 tys m2 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

 • 59,67 tys m2 warstwa ścieralna z SMA

 • 8,56 tys m2 nawierzchnie powierzchniowo utrwalone

 • 2,53 tys m2 chodników z kostki brukowej

 • 147,52 tys m2 umocnień skarp z humusowaniem i obsianiem trawą

 • 60,81 tys m2 umocnienie skarp siatką antyerozyjną

 • 5,02 km barier energochłonnych

 • 1,05 tys m2 ekranów akustycznych (zielona ściana i przezroczystych)

Elementy ochrony środowiska:

  1. Ekrany akustyczne długości 1,05 tys m2 o wysokości 4 i 6 m  (wypełnienie typu zielona ściana oraz przezroczyste)

  2. 923 m kanalizacji deszczowej zakończonej urządzeniami oczyszczającymi

  3. 3 zbiorniki odparowujące o łącznej powierzchni 4450m2

  4. półki dla małych zwierząt w 2 przepustach pod Obwodnicą

  5. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ilości 41 095 sztuk

  6. Siatki ogrodzeniowe dla płazów o długości 252 m

Inne roboty budowlane związane z budową drogi obwodowej:

 • Likwidacja przejazdów kolejowych,

 • Rozbiórka istniejącej strażnicy kolejowej,

 • Budowa chodników,

 • Budowa poboczy,

 • Budowa dróg serwisowych,

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875,

 • Przebudowa i budowa zjazdów,

 • Przebudowa i budowa odcinków rowów otwartych oraz kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odwodnienia powierzchniowego m.in. studzienkami wodościekowymi z osadnikami oraz separatory,

 • Budowa zbiorników retencyjnych,

 • Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wyposażonych w wyspy azylu,

 • Przebudowa, budowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,

 • Przebudowa i budowa oświetlenia,

 • Budowa kanału technologicznego,

 • Wycinka drzew i krzewów kolidujących z planowana inwestycją,

 • Wykonanie nasadzeń (strefa ekotonowa),

 • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

 • Zmiana organizacji ruchu,

 • Rozbiórka istniejących ogrodzeń kolidujących z inwestycją oraz budowa nowych ogrodzeń.

- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- KONTAKT -
- LINKI -


INWESTOR:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 


ZARZĄDZANIE I NADZÓRPROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna

 


WYKONAWCA:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S. A. - Lider


DRAGADOS S.A. - Partner